Når Fartøylaget formelt er nedlagt (på ettersommeren en gang(?)), blir denne hjemmesiden borte.  Webmaster gjør medlemmene oppmerksom på at det er stiftet en ny "venneforening" som har til formål å bidra til at M314 Alta holdes i stand. 

De som er interessert i å følge med på denne "venneforeningen" kan gå til hjemmesiden www.m314alta.org ved å klikke her.

Siste Nyheter

Beslutning om overføring av midlene fra Fartøylaget er fattet!

January 01, 2020

Se medlemssidene for detaljer om status for avviklkingen.

'Stiftelsen Marinens Veteranskip' blir tidligst en realitet siste halvdel av 2021

January 01, 2020

Avviklingsstyret har brakt på det rene at "Stiftelsen Marinens Veteranskip" likevel ikke er etablert, slik styret i Stiftelsen KNM Narvik proklamerte i mai.

Inntil Stiftelsen KNM Narvik har levert sin innstilling til Sjefen for Sjøforsvaret og Direktøren for Forsvarsmuseet om hvordan marinens veteranskip kan drives videre, vil en slik stiftelse ikke bli etablert.

Innstillingen skal leveres innen primo mai 2021, og eier fortellere at M314 Alta skal slepes til Horten i løpet av høsten, dokksettes og deretter legges utenpå KNM Narvik inntil fartøyets videre skjebne er besluttet.

Avviklingsstyret beklager at det i ettertid har skjedd endringer som gjør at noen av forutsetningene for vedtaket i årsmøtet har falt bort.

Avviklingsstyret vil likevel søke å gjennomføre disponering av midlene på en måte som er i tråd med ånden og intensjonene i årsmøtets vedtak.

Gedigent minnealbum fra deler av M314 Altas liv

January 01, 2020

Arve Iversen har laget minnealbum fra M314 Altas 67 år lange liv.

Gå inn på medlemssidene og se bildene og hvordan du bestiller.

"Venneforeningen for veteranfartøyet M314 Alta" er under etablering

June 18, 2020

Venneforeningen er stiftet, og er under registrering i Brønnøysundregistrene. Et interimstyre bestående av Lars Tobiassen, Carsten Neraal, Henning Bull og Nils Kjus er i gang med planer for denne nye organisasjonen. Les mer på hjemmesidene til den nystiftete foreningen.

Fartøylaget skal nedlegges - endelig bestemt i det Ekstraordinære årsmøtet 15.06.20

June 14, 2020

Med overveldende flertall (96 % av stemmene), ble det for andre gang besluttet å nedlegge fartøylaget. Prosessen starter nå før sommeren, ledet av det sittende styret. Se detaljer på medlemssidene.

Gerhard Ihlen

Styrets leder

Nytt ekstraordinært årsmøte mandag 15. juni 2020

May 22, 2020

Et enstemmig styre har, med bakgrunn i vedtektenes § 5, besluttet å kalle inn til nytt ekstraordinært årsmøte mandag 15. juni 2020.

Innkalling ble utsendt 23. mai 2020. Se detaljer på medlemssidene.

Gerhard Ihlen

Styrets leder

Venneforening for M314 Alta

May 14, 2020

Kjære medlemmer og Alta-venner

 

Som kjent har Sjøforsvaret og Forsvarsmuseet etablert en stiftelse for Marinens veteranfartøyer hvori Alta inngår. Fartøyet er allerede overtatt av Forsvarsmuseet og intensjonen er at Alta skal fortsatt være et seilende fartøy med hjemmehavn i Oslo. På gårsdagens ekstraordinære årsmøte ble det flertall for at Fartøylaget M314 Alta avvikles i sin nåværende form. I følge våre vedtekter skal dette bekreftes av et nytt årsmøte som vil bli avholdt i nær framtid. Sannsynligheten for at Fartøylaget avvikles er derfor stor.

 

På denne bakgrunn blir det tatt initiativ til å danne en venneforening for M314 Alta som vil støtte driften av fartøyet. Alle medlemmer i Fartøylaget M314 Alta inviteres til å bli med og et konstituerende møte vil bli holdt snarlig. Innkalling til dette møte kommer når tid og sted er fastsatt.

 

Med vennlig hilsen

Lars A. Tobiassen

90142321

Ekstraordinært årsmøte 14- mai 2020

May 10, 2020

Følg med på medlemssidene!

Kommandostryking uten seremoni

May 04, 2020

Det var ikke tillyst noen formell seremoni i forbindelse med strykingen av Tores kommando. Her var det likevel overraskende mange tilstede. Se egen side.

Servering av kaffe på dekk, med wienerbrød attåt til de av de fremmøtte som hadde næringsvett nok til å forsyne seg av det tilgjengelige råstoffet.

Solen skinte i kapp med tårene i øyekrokene til noen.

Ja, ja. Så¨må vi se fremover - styret har en jobb å gjøre sammen med fartøylagets ledelse.

Kommandoen på veteranskipet M314 Alta er strøket den 5 mai 2020 KL.12.00

May 04, 2020

I henhold til styrets vedtak i Fartøylaget M314 Alta har jeg strøket kommandoen om bord i veteranfartøyet M314 Alta i dag, den 5 mai 2020 kl. 12.00.

 

På en dag som denne føler jeg at det er på sin plass med et kort historisk tilbakeblikk,

 

I største delen av 2011 fungerte Vpl.Klt. Tore Pettersen som skipssjef, da skipssjef KK. Svein B. Nielsen var betydelig forhindret fra å delta grunnet spesielt stor arbeidsbelastning.

 

Den 20 april 2012 foretok vi et kommandoskifte. Fratredende skipssjef KK. Svein B. Nielsen. Tiltredende skipssjef Vpl.Klt. Tore Pettersen.

 

Årene som skipssjef på M314 Alta har vært en meget god og interessant tid for meg. En tid som jeg er meget takknemlig for å ha fått anledning til å oppleve. Det har vært en utfordrende periode med mange tekniske og sosiale utfordringer, interessante og minnerike opplevelser og seilaser og ikke minst at jeg har fått muligheten til å bli kjent med mange mennesker som jeg ellers ikke ville ha fått anledning til å møte. En spesiell takk vil jeg rette til medlemmene i Fartøylaget som har stilt opp og lojalt fulgt med i tykt og tynt og som har gjort en uvurderlig innsats om bord på de ukentlige dugnadene og som mannskap ombord i den seilende besetning.

 

Vi har heldigvis vært forskånet fra ulykker og skader om bord av enhver art i alle disse årene. Det kunne ha gått galt noen ganger. At det ikke gikk galt vil jeg tilskrive medlemmenes sjømannskap, dyktighet, arbeidsinnsats og ikke minst livserfaring.

Jeg vil tro at vi som har vært aktive om bord på M314 Alta er et levende bevis på at mennesker som har passert ‘’middagshøyden’’ i livet ikke representere en fare for sine omgivelser, tvert imot! Enn videre har vi vært deltagere i et verdifullt kameratskap og sosialt samvær som har vært en berikelse for oss alle.

 

Avslutningsvis vil jeg uttrykke mitt håp om at det vil bli inngått nye og gode avtaler om fortsatt drift av veteranfartøyet M314 Alta. Fartøyet er godt kjent blant befolkningen langs kysten og et populært innslag hvor enn hun viser seg. Fartøyet fortjener å få seile videre og vise det norske splittflagget langs kysten og i havn.

 

Med vennlig hilsen

Tore Pettersen

Vpl.Kapt.lt.

Fartøylaget M314 ALTA

Skipssjef &

Teknisk Inspektør

 

Sitat slutt

Om en uke strykes kommandoen påM314 Alta - en ruvende skipssjef går fra borde

April 28, 2020

En av de "store" skipssjefene stryker sin kommando på M314 Alta tirsdag 5. mai 20 kl 12:00.  Det blir iht. skipssjefen blir det ingen oppstilling eller sammenkomst, da dette ikke er mulig i disse tider.

 

Ved at M314 Altas siste skipssjef, Tore Pettersen, stryker sin kommando markerer dette slutten på M314 Altas nesten 24 år lange operative status i Fartøylagets regi.

Tore har vært en av de viktigste skipssjefene i M314 Altas historie som museums/veteranskip. Hans kunnskap om fartøyet, hans utviste sjømannsskap som ga trygghet til alle ombord og hans lune smil vil bli husket av alle som har tjenestegjort samtidig som ham.

Fartøylaget er ham stor (!!!) takk skyldig for de 1000-vis av timer han har nedlagt i driften og seilasen av fartøyet. Uten en ildsjel som han i ledelsen er det tvilsomt om vi hadde seilt så sent som i 2019.

Strykingen av kommandoen er det siste som skjer før styreleder i Fartøylaget torsdag 7. mai 20 overleverer nøklene til fartøyets eier, Forsvarsmuseene.

Gerhard Ihlen, styreleder (og ex mannskap under Tore)

Her er det ikke noe nytt å berette!

April 04, 2020

Etter årsmøtet i januar i år skulle styret samarbeide med Forsvarsmuseet om å¨finne en ny rolle forFartøylaget, basert på hva Forsvarsmuseet har av behov. Bildet antyder hvordan saken står. Mer på medlemssidene.

Trist, men sant! Om tre måneder leveres M314 Alta tilbake til eier!

January 30, 2020

I over 25 år har Fartøylaget M314 Altas medlemmer drevet M314 Alta. Nå klarer vi ikke mer.

Det er ikke nok medlemmer som er villig til frivillig å forplikte seg til å delta i driften av M314 Alta. "De siste entusiastarna" sang Povel Ramel om. I dag er de ikke mange slike utover en 8-10 medlemmer. Det er ikke nok til å både administrere og gjennomføre alle de tiltakene som foreslås, vedlikeholde, opplære og bli opplært, slik at vi kan seile!! Det lenge kjente behov for nyrekruttering er vi, de frivillige, ikke i stand til å følge opp med innfrielse av løfter om en gyllen fremtid som mannskap.

Det er også blitt et økende, og det siste året et skrikende,  behov for penger på kort sikt, i størrelsesordner vi ikke kan klare å skaffe tilveie 3-4 mill kr). Driftskostnadene stiger proporsjonalt med alderen til fartøyet og de medlemmene som  offrer fritiden på å holde M314 Alta gående, og er allerede langt over det sponsormarkedet er villig til å bidra til. Gjennomsnittlig, i et "seilende" år går det nå med over 1 mill kr pr år, - og det øker!

Fordi Fartøylaget ikke lenger ser seg i stand til å drive M314 Alta i tråd med driftsavtalen med Forsvarsmuseet, vedtok gårsdagens årsmøte derfor enstemmig å si opp avtalen. Det betyr at fartøyet skal overtas av Forsvarsmuseet i løpet av første halvdel av mai.

Hva som skjer med Fartøylaget som sådant, vil bli avklart i løpet av mars/april.

Høyt på vannet natt til 15.01.202

January 14, 2020

Lavtrykk og vedvarende vind pusher vann inn Oslofjorden.

30 cm igjen, før det ga seg ved 4-tiden om morgen!

M314 Alta kan ikke seile!

July 14, 2019

Problemer med M314 Altas fremdriftslinje og maskinkontrollsystem gjør at vi ikke stand til å foreta seilaser på en sikker måte. Kontrollsystemet og deler av gearet til den ene hovedmotoren er "slitent", og klarer nok ikke mer. Derfor blir M314 Alta iliggende "fastsydd" til kai ved Akershusstranda i Oslo inntil vi fårt ordnet kontrollsystemet.

For igjen å kunne seile må det omfattende utbedringer til. Vi vet hva vi må fornye, men ikke hvor lang tid det vil ta å gjennomføre, ei heller kostnadskonsekvensene av dette. Etter å ha snakket med forskjellige mulige leverandører, ser vi at den eneste muligheten vi har er få gjort utbedringene over tid, i form av mindre "prosjektpakker" og noe egeninnsats. Prisen vil være høy i forhold til de midlene vi har til rådighet. Om det vil være gjennomførbart vil vi se etter å ha innhentet tilbud fra leveranser av bl.a. kontroll-/"governor"-system, system for til- /fra-kobling og reversering, og maskinovervåkningssytem.

Inntil disse området har fått driftsikre løsninger må vi dessverre kansellere alle seilaser, trolig for hele sesongen 2019.

Edgar Huseby, Daglig leder

Vår 20 mmm Oerlikon kanon er som ny!!!

May 23, 2019

Vår doble 20 mm Oerlikon kanon har stått på fordekket i alle år hvor den har vært utsatt for vær og vind. Vi har vedlikeholdt den etter beste evne, men tidens tann har kontinuerlig tæret på kanonen. Sent i fjor høst fikk vi gjort en avtale med Våpenverkstedet på Haakonsvern i Bergen som ville ta på seg arbeide, mot økonomisk kompensasjon. Å skulle demontere en Oerlikon kanon krever kunnskap og spesialverktøy for å få spent ned rekylfjærene og derved få løsnet kanonløpene fra affutasjen. Gjøres dette feil kan løpene fyker av gårde og forårsake stor skade på mann og mus og omgivelsene for øvrig. Hele arbeidet ved Våpenverkstedet på Haakonsvern og transport frem og tilbake ble budsjettert til Kr. 70.000.-. 

Etter kort tid fikk vi den hyggelige beskjeden fra vår sponsor Hans Herman Horn at han ville dekke kostnadene. Dermed ble operasjonen iverksatt en vårdag i mars. Det tok temmelig nøyaktig to måneder å få kanonen overhalt og renovert. Kanonen er nå tilbake om bord igjen på sin faste plass på fordekket (se bilder til høyre). Det gjort et fremragende stykke arbeide ved Våpenverkstedet på Haakonsvern.

Medlemmene i Fartøylaget M314 Alta som til daglig arbeider med å vedlikeholde vår aldrende minesveiper M314 Alta er vår sponsor Hans Hermann Horn stor takk skyldig til!

Tusen takk for hjelpen!

 

Tore Pettersen

Skipssjef

Årets nye medlemmer

November 14, 2019

Vi har siden i våres hatt problemer med å registrere nye medlemmer etter å søkere har fulgt oppskriften på våre hjemmesider. Det har både vært systemfeil og måten vi er organisert på som har medført et kaos. Derfor må vi med skam erkjenne at det å registrere at personer ønsker å bli medlem, og å ønske dem velkommen på en skikkelig måte, ikke har fungert.

Vi er nå godt i gang med å få rettet opp dette, selv om noen dessverre nok føler at de ikke vil være medlem likevel, når Fartøylaget ikke klarer så enkle ting.

På vegne av Fartøylaget beklager jeg dette sterkt, og håper vi snart fremstår som funksjonsdyktige igjen.

 

Gerhard Ihlen

Styrets formann

Julelysene tennes ombord

December 13, 2019

Tirsdag 17. desember kl 17:00 tennes julelysene ombord i M314 Alta.

Please reload